Blog

SVN Braintrain Sustainable Finance

2011 05 18 Uitwerking Braintrain Sustainable Finance SVN def

 

Gisteren hebben we met leden van de Social Ventures Network (www.svnnederland.nl) in een intensieve brainstorm nagedacht over de vraag hoe MVO kan worden ingebed in de kern van banken, verzekeraars en intermediairs. De bijeenkomst vond plaats in de Colour Kitchen in Utrecht (www.thecolourkitchen.com/nl).

 

Ter inleiding van de bijeenkomst heeft Dick-Jan Abbringh van Purpose ons meegevoerd langs de status van duurzaamheid in de financiële sector. Hij begon hierbij met de documentaire ‘Inside Job’ die in 2010 de Oscar won voor de beste lange documentaire van 2010 (www.youtube.com/watch?v=iFfTcAcGjcU). Deze film laat een ontluisterend beeld zien van de financiële sector in Amerika.

 

Op basis van de film werd de vraag aan de SVN leden gesteld of ze dachten dat we in Nederland vergelijkbare problemen kennen. De inschatting hiervan was dat de situatie in Nederland weliswaar minder dramatisch is, maar dat er nog veel problemen zijn die vragen om oplossingen. De heersende mening is dat juist nu behoefte is aan concrete oplossingen waarin moet worden samengewerkt tussen partijen om de heersende problemen het hoofd te bieden. Op MVO gebied is er al veel ontwikkeld, maar het moet vooral ook zijn weg vinden naar de ‘core business’. In de praktijk blijkt echter vaak dat financieel dienstverleners MVO te vaak nog zien als een PR-onderwerp en hun MVO afdeling om die reden ophangen onder de communicatie afdeling.

Na de inleiding is in groepen gewerkt aan een visie hoe banken en verzekeraars MVO centraler zou kunnen injecteren in de kern van bedrijfsvoering. In de discussies hebben we gezien dat er een aantal forse dilemma’s zijn in het verduurzamen van de financiële sector:

 

1.       Individualisme vs. Paternalisme – In tientallen jaren voor de crisis was de trend dominant dat klanten steeds beter geïnformeerd en individualistischer werden, waarbij het contact met de banken, ondersteund door nieuwe technologie steeds onpersoonlijker werd. Na de crisis wordt de roep luider dat financieel dienstverleners zich juist meer moeten ‘bemoeien’ met klanten. Ze moeten invulling geven aan hun zorgplicht. Maar hoever moeten ze hier nu in gaan en waar begint de verantwoordelijkheid van de klant?

 

2.       Klanttevredenheid vs. Klantbelang – Direct in het verlengde hiervan ligt de waarneming dat een klantadvies waarover de klant tevreden was, niet per definitie in het belang van de klant is. Waar klanttevredenheid zich gemakkelijk laat leiden is het juist lastiger om vast te stellen wanneer het om een goed klantadvies gaat. Dus het is de vraag hoe als financieel dienstverlening de balans te vinden tussen klanttevredenheid en klantbelang. Hoe dit dilemma op te lossen?

3.       Utopie vs. Pragmatiek – Waar veel van het MVO denken elementen heeft vertoond van denken vanuit ideaalbeelden (utopisch), groeit het besef dat juist de klant gediend is bij concrete initiatieven. In de praktijk blijkt nogal eens dat de pragmatici zich ergeren aan een overdosis aan idealisme en dat idealisten zich verwonderen over pragmatische initiatieven zonder verbonden ideaalbeelden (stip op de horizon). Het dilemma is nu hoe een gezond idealisme kan worden verbonden met concrete initiatieven

 

4.       Veranderen van binnen vs. Veranderen van buiten – Gedurende de sessie ontspon zich een discussie over de  MVO-veranderstrategie. De achterliggende vraag is of de huidige financiële dienstverleners nog wel kunnen veranderen. Hier zijn globaal twee scholen herkenbaar. De school die denkt dat dit mogelijk is. Zij geloven dat je een systeem van binnenuit moet aanpakken om echte verandering te bewerkstelligen. De andere school is ervan overtuigd dat financieel dienstverleners niet snel genoeg kunnen veranderen. Ze geloven dat financieel dienstverleners zullen terugvallen in oud gedrag als je ‘even niet oplet’. Daarnaast denken ze dat het ‘old boys network’ old-school gedrag in stand zal houden en verandering tegenwerkt. Zij pleiten dan ook voor het opzetten van nieuwe financieel dienstverleners. Organisaties die vers van de lever zijn en die het ‘anders doen’. Vraag is nu hoe dit dilemma kan worden doorbroken en in welke situatie je voor het één of het ander zou kiezen.

 

5.       Wel vs. niet concurrentieel – Dit dilemma gaat over de vraag of je wel of niet zou moeten concurreren langs MVO-onderwerpen. Aan de ene kant zijn er de mensen die van mening zijn dat je vooral concrete initiatieven moet opstarten en daar niet teveel ruchtbaarheid aan moet geven. Aan de andere kant zijn er de mensen die MVO vooral een PR aangelegenheid vinden en van mening zijn dat je aan de buitenwereld moet laten zien dat je MVO een warm hart toedraagt. Dit ten dienste van het imago in de buitenwereld en om hierop te concurreren. Vraag is of deze twee uitersten met elkaar kunnen worden verbonden.

 

Een slagvaardig MVO beleid bij banken en verzekeraars zal in ieder geval een antwoord moeten geven op bovengenoemde dilemma’s. Daarom gaan we hier als Purpose Management Consulting verder mee aan de slag. Komende tijd zullen we de meeste banken en verzekeraars bezoeken om over de dilemma’s te spreken. Dit traject zal uitmonden in een publicatie over dit onderwerp. Bovendien zullen de uitkomsten een bijdrage leveren aan onze presentatie op het financiële distributiecongres van IIR (september 2011). De sheets inclusief de uitwerking zijn bijgevoegd bij deze blogpost.

 Reacties

het was een heel inspirerende bijeenkomst, waarbij het meer dan helder werd dat wij mensen steeds meer tot economische geld pakketjes worden gedegradeerd of je werknemer of klant bent. Ontluisterend, extra gas geven op de harT en ethische kant van people van MVO


Geef een reactie