#Onderzoek

Iedereen de kans geven om mee te doen, door minimaregelingen

In het kort

Voor gemeente Eindhoven is het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen. Ook inwoners met een laag inkomen. Purpose onderzocht samen met de beleidsmakers van gemeente Eindhoven of herijking van de minimaregelingen nodig was en op welke manier.

 

Herijking & vereenvoudiging minimaregelingen

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Looptijd

December t/m oktober 2024

Rol Purpose

Begeleiding proces, onderzoek en advies

Purposeteam

Marian en Jorinde

Herijking minimaregelingen gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook inwoners met een laag inkomen. Dit doet ze door deze inwoners te ondersteunen met minimaregelingen.

De gemeente Eindhoven vroeg zich af of ze deze regelingen moet herijken of vereenvoudigen, zodat inwoners mee kunnen (blijven) doen.

Purpose en de beleidsmakers van gemeente Eindhoven gingen hier samen mee aan de slag.

 

We zijn trots op...

Dat we cijfers over bereik en onderzoek van kennisorganisaties hebben gecombineerd met gesprekken met inwoners en stakeholders. Daarmee konden we bestaande aannames in Eindhoven  kunnen onderbouwen of weerleggen.

 

Inwoners vinden en gebruiken de regelingen

In de herijking maakten we o.a. gebruik van cijfers over het bereik en gebruik van de regelingen en de Minima-effectrapportage van Nibud. Deze feitelijke informatie combineerden we met interviews met inwoners en hulpverleners. Daardoor kregen we een nog completer beeld van de situatie in Eindhoven. Zo konden we vaststellen dat het bereik van de regelingen behoorlijk hoog is en dat gebruikers van de regelingen goed mee kunnen doen.

Op basis van alle inzichten brainstormden we over alle mogelijke aanpassingen, bijvoorbeeld in de hoogte uit te keren bedragen of  inkomensgrenzen, de inrichting van processen en communicatie, maar ook alternatieve mogelijkheden. Deze werkten we uit in bouwblokken die we toetsen op het effect voor de inwoner en voor de gemeente.

Wist je dat?

Eindhoven met haar Meedoenbijdrage 92% van de doelgroep bereikt

Minimaregelingen het verschil maken voor de inwoners

Advies: Houd de vinger aan de pols

De combinatie van dit alles leidde tot het volgende advies:

  • Verdere vereenvoudiging van processen en communicatie.
  • Een brede aanpak gericht op duurzame oplossingen, bijvoorbeeld door inwoners te ondersteunen bij de overgang naar werk en gerichte aandacht voor inwoners met oudere kinderen.
  • Maatwerk waar nodig, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Daarnaast is het cruciaal om regelmatig gesprekken aan te gaan met inwoners. De beleidsmakers gaan nog vaker in gesprek met inwoners om hun verhalen op te halen. En voortaan wordt jaarlijks het effect van de regelingen op het inkomen onderzocht.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Marian Broere.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.