#Nieuws

a.s.r./Aegon wil transitie naar sociaal incasseren versnellen en werkt mee aan ontwikkeling impacttools

Diana Arp
14-03-2024

‘Met de inzet van drie nieuwe Sociaal Incasso Tools willen we een beweging van sociaal incasseren op gang krijgen’, klinkt de ambitie van Diana Arp, Manager Operations bij a.s.r. Hypotheken. Ze praat ons bij over haar visie op sociaal incasseren en de ontwikkeling van drie nieuwe impacttools.

Duurzame oplossing

‘Als je lokaal het verschil wil maken, dan moet je het goede voorbeeld geven’, steekt Diana van wal. Ze wil alles uit de kast halen om met klanten een goede oplossing te zoeken voor de betalingsachterstanden. ‘Een duurzame oplossing, waarbij we samenwerken met andere partijen en gezamenlijk de kosten voor de hele maatschappij drukken.’

‘Mensen met schulden hebben die meestal niet bij slechts een enkele organisatie. Meestal hebben ze betalingsachterstanden bij meerdere bedrijven.’ Daarom hamert zij erop dat vanuit allerlei bedrijven wordt samengewerkt om tot een integrale oplossing voor deze groep mensen te komen.

Door oog te hebben voor de belangen en het welzijn van de klant – en te horen wat er nu echt speelt – wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor het wegwerken van de betalingsachterstanden.

Sociaal incasseren

‘Stel dat iemand de energierekening niet betaalt, dan zou het zomaar kunnen dat ook de zorgverzekering niet wordt voldaan en dat de persoon bij ons een achterstand heeft met de hypotheek. Zo iemand kan dan wel deze maand zijn energie betalen, maar laat de hypotheek dan weer liggen. Ondertussen stapelen de kosten zich op en wordt de achterstand steeds groter. Alles grijpt eigenlijk in elkaar en dat maakt dat je breder wilt kijken dan je eigen straatje en samenwerkingen wilt opzoeken’, verklaart ze. a.s.r. vindt het van belang om te zorgen dat door allerlei maatregelen een kleiner percentage klanten in de geldproblemen komt. Een incassoaanpak die niet over euro’s gaat, maar over mensen. 

Diana Arp begrijpt dat er ook weerstand is vanuit de branche om over te schakelen van klassiek naar sociaal incasseren. Soms zit het verdienmodel in de weg. Bijvoorbeeld omdat winst wordt gemaakt op incassokosten of omdat het niet eerlijk voelt wanneer de klant die wél netjes betaalt mee moet betalen voor de groep die niet betaalt. 

‘Het systeem is zo dat we een standaard risico-opslag op de rente hebben zitten en daar worden de kosten van betaald. Dat zit dus opgenomen in de kostprijs. Wij maken wel nadrukkelijk onderscheid of iemand wil meewerken aan een regeling of niet. Staat iemand open voor hulp, dan trekken we alle registers open. Zo niet, dan moet je uiteindelijk vervelende maatregelen nemen. Wij vinden het belangrijk dat we betalingsachterstanden op een nette en duurzame manier oplossen. Als je alleen maar een streng incassobeleid voert, ongeacht wat dit voor je klant betekent, waartoe ben je dan op aarde?’, vraagt ze zich af.

Diana begrijpt dat niet alle grote organisaties staan te springen om te investeren in sociaal incasseren. ‘Zeker niet wanneer jouw bedrijf meer inzet op de korte termijn en bepaalde verdiencomponenten. Maar wij vinden het belangrijk dat je kijkt naar een cliënt met schulden als een maatschappelijk probleem. Die achterstallige betaling is zoveel meer dan alleen het probleem van jouw bedrijf. Daarom wil ik ook het liefst dat zoveel mogelijk partijen uit de markt meedoen aan de ontwikkeling van de tools.’ 

Sociaal Incasso Toolbox

a.s.r./Aegon is als een van de voortrekkers opgestaan om in samenwerking met Purpose de toolbox voor sociaal incasseren verder te ontwikkelen. Diana Arp legt uit waarom dat belangrijk is: ‘Als grote financiële instelling vinden wij dat we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. En dat betekent dat wij niet alleen de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet volgen, maar ook actief aan de slag gaan met innovaties. Dat doen we op allerlei manieren, zo zitten wij ook bij de Schuldeiserscoalitie en doen we mee aan de pilot Saneringskrediet van de NVVK.’

‘Nieuw is dat we nu ook de Sociaal Incasso Toolbox mede-ontwikkelen. Daarmee willen we precies kunnen zien wat de impact is van een aanpassing in je incassobeleid op je eigen organisatie en op de maatschappij.’ Want inzicht krijgen is van belang voor a.s.r., die zo’n 3000 klanten heeft met een betalingsachterstand op de hypotheek. ‘Ons doel is de gemiddelde hypotheekachterstand zo kort mogelijk te houden. Hiervoor wordt het klassiek incasseren losgelaten. We steken de helpende hand uit, gaan in gesprek en bieden een op maat gemaakte en structurele oplossing aan, ofwel: sociaal incasseren.

Impact Calculator

Bij sociaal incasseren liggen heel wat onzekere factoren op de loer. Wanneer trek je aan de bel bij schulden, hoe ga je om met je communicatie? Wat kan je het beste doen om te zorgen dat mensen in actie komen? ‘Dat willen we gaan onderzoeken met een rekentool: de Impact Calculator.’ 

Deze rekentool is bedoeld om de beoogde beleidsaanpassingen in het incassoproces intern beter te onderbouwen en een inschatting te kunnen maken van je aanpassing. De tool neemt niet alleen de directe en indirecte effecten voor de organisatie mee, maar ook die voor klant en maatschappij. ‘Met de objectieve tool die we nu aan het bouwen zijn, kunnen organisaties zich met elkaar vergelijken. Je kunt de tool gebruiken om interne verbeteringen te verwaarden of te vermarkten. Je ziet wat andere partijen slimmer doen en waar je zelf nog stappen kunt maken. De tool is nog onder constructie, maar zal hopelijk in mei klaar zijn.’

Impact meten en zichtbaar maken

Om de gehele beweging van sociaal incasseren op gang te brengen, is het ook belangrijk om impact meetbaar en zichtbaar te maken. De tweede tool die onder begeleiding van Purpose wordt ontwikkeld, is de Footprint. Ook hier is Diana Arp erg enthousiast over.  

Grote organisaties zijn verplicht om in hun jaarverslag aan te geven in hoeverre ze met hun incassoproces een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG) ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen. Veel organisaties zijn zoekende hoe ze de rapportage over de impact van sociaal incasseren op de organisatie en maatschappij vormgeven. ‘Wat als wij nu eens de standaard maken over hoe wij in Nederland willen omgaan met de ‘a’ van armoede? We kunnen een aantal KPI’s of thema’s bedenken waarin we dat vastleggen. Er valt een heel mooi bruggetje te leggen met de Impact Calculator en als het ware een rapportcijfer mee te nemen in je verslag en aan de aandeelhouders te presenteren. Waar ik ook kom en dit verhaal vertel over het formuleren van doelen voor de SDG’s, wordt mijn verhaal enthousiast ontvangen. Gevoelsmatig zouden de aanmeldingen er tegen de plinten moeten klotsen, dus daar hopen we dan ook op.’ 

Diana Arp

”Die achterstallige betaling is zoveel meer dan alleen het probleem van jouw bedrijf. Daarom wil ik ook het liefst dat zoveel mogelijk partijen uit de markt meedoen aan de ontwikkeling van de tool.”

Diana Arp - a.s.r./Aegon

Mensen helpen met mooie oplossingen

Veel Nederlanders hebben het financieel zwaar op dit moment. Denk aan de inflatie, de wooncrisis, de energiecrisis en vele faillissementen. Daardoor is de bestaanszekerheid voor steeds meer Nederlanders in het geding gekomen. En daarmee groeit de noodzaak om een sociaal incassobeleid in te voeren waarbij niet wordt gevochten om de laatste euro van de klant. 

Diana herkent de schrijnende verhalen waardoor ook zij de urgentie voelt. ‘Veel mensen hebben weinig vet op de botten en die problemen zijn niet vandaag of morgen opgelost. Zo zien wij nu bijvoorbeeld veel ondernemers die door hun coronaschuld flink achterlopen met hun hypotheek. Het kan zijn dat ze niet meer weten hoe ze uit de financiële geldzorgen moeten komen. Deze mensen kunnen wij vaak toch helpen, juist omdat we kijken wat iemand nodig heeft. We hebben een heel arsenaal aan interventies zoals het bekijken van nieuwe bedrijfsmodellen via het Ondernemersklankbord, het aanbieden van een jobcoach of de mogelijkheid om de aflossing op pauze te zetten. Een werkwijze waarbij je de mensen handvatten geeft en samen kijkt naar een duurzame oplossing.’

‘Daarbij is het zaak dat je in gesprek gaat met je klant. Dat is niet altijd makkelijk omdat ze vaak veel stress ervaren, soms de post niet eens open maken of niet meer helder nadenken vanwege alle problemen. Dan is het dus zaak dat je het vertrouwen wint van je cliënt en aangeeft dat je wilt helpen. Dagelijks hebben wij 20 mensen die bezig zijn met eerstelijnsopvang. Wij kunnen voor veel cliënten een mooie oplossing verzinnen waar de hele maatschappij baat bij heeft.’

De beleving van de klant

Hoe de boodschap van sociaal incasseren precies aankomt bij de klant, is nu vaak nog een vraag. ‘Wij doen ons best en denken aan te sluiten bij de beleving van onze klanten. Dat doen we zelfs in samenwerking met gedragswetenschappers. Maar als je wilt weten of de boodschap is geland, dan wil je dat ook kunnen meten. En daarvoor is een derde tool in ontwikkeling: het klantbelevingsonderzoek. 

Daarmee willen we de impact bij het publiek meten en leren waar we kunnen verbeteren. Hoe ervaart de klant onze dienstverlening? Landen onze bedoelingen bij de klant? Dat wil je in je proces teruggekoppeld zien. Dan kan je concreet aan de slag en kijken of je bijvoorbeeld je communicatie richting de klant kan aanpassen. De meerwaarde voor ons ligt in de mogelijkheid om met het klantbelevingsonderzoek inzicht te krijgen in al die processen en vervolgens te monitoren en bij te stellen.’

Ze hoopt dat meer bedrijven getriggerd worden door zijn verhaal en willen aansluiten bij de transitie naar sociaal incasseren. Dat kan nu heel gemakkelijk door aan te haken bij een of meerdere tools die worden aangeboden. ‘De transitie is zo belangrijk. Als we maatschappelijk willen ondernemen, dan zullen we dat samen moeten doen!’

Toolbox Sociale Incasso

Calculator

Deze tool berekent de effecten van sociaal incasseren voor je organisatie, klanten en de maatschappij. Door organisatiedata in te voeren en aan te geven welke stappen je wilt zetten op het gebied van sociaal incasseren, berekent de calculator de effecten. Doel is je beoogde beleidsaanpassingen te onderbouwen en de waarde van het doorvoeren van veranderingen in het incassoproces in te schatten.

Footprint

Hiermee kunnen organisaties transparant rapporteren over de impact van sociaal incasseren. Zowel op het gebied van de organisatie zelf, als breder voor de maatschappij. Het in kaart brengen van de impact van sociaal incasseren kan hiermee in woorden en cijfers worden vastgelegd. Het toont aan dat een organisatie zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en actief bijdraagt aan een financieel gezonde samenleving.

Klantbeleving

Dit onderzoek laat zien of jouw koerswijziging het gewenste effect heeft op de mensen voor wie je het doet. Het helpt organisaties bij het in kaart brengen van de impact van jouw incassoproces op de klant.

Programma ‘Sociaal incasseren: een nieuwe werkwijze’ ontwikkelt instrumenten met de markt

a.s.r./Aegon, Eneco, Coöperatie VGZ, Vattenfall en Evides ontwikkelen en testen samen met initiatiefnemer Purpose verschillende instrumenten die helpen om de ambitie van sociaal incasseren te vertalen naar de praktijk. De tools helpen managers om keuzes te maken, impact te meten en inzichten te verkrijgen bij klanten. In het artikel bespreken we drie verschillende tools.

Wil je meer weten over de ontwikkeling en de toepassing van deze tools? Of ben je geïnteresseerd om hier met jouw organisatie een actieve rol in te spelen? Ga naar de website of neem direct contact op met Koen van der Veer.

De Sociaal Incasso Toolbox wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Koen van der Veer.

Contact
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.