#Innovatie

Ontwerp Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

Innovatie

In het kort

De rechtshulp in Nederland is niet voor alle burgers en bedrijven voldoende toegankelijk. Om doorbraken mogelijk te maken in vastgelopen belasting- en toeslagzaken, wordt de Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden in het leven geroepen. In opdracht van de Kwartiermaker Belangenbehartiger hebben we een onafhankelijke toets uitgevoerd van het ontwerp van de taken, bevoegdheden en positionering van deze Belangenbehartiger.

Ministerie van Financiën 'Een bondgenoot in burgerbelang bij belastingen en toeslagen' 2024

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Ministerie van Financiën

Looptijd

Februari 2024 - April 2024

Rol Purpose

Onderzoeker

Purposeteam

Jonathan, Pien en Fedor

Waarom is een Belangenbehartiger nodig?

De rechtshulp bij belasting- en toeslagzaken in Nederland is niet voor alle burgers en bedrijven voldoende toegankelijk. Om doorbraken mogelijk te maken in vastgelopen belasting- en toeslagzaken, wordt de Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden in het leven geroepen. Het gaat om casussen waarbij de eerstelijnshulp vastloopt en niet verder komt, terwijl men er wel buikpijn van blijft houden.

“De belangenbehartiging van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden kan alleen slagen als je een bondgenoot bent van de helpers. Dat is nodig om te komen tot rechtwaardige oplossingen: de meest rechtvaardige en menswaardige optie van alle rechtmatige mogelijkheden. ”

Kwartiermaker

Wat maakt dit project uniek?

De enorme maatschappelijke bijdrage. De Belangenbehartiger is er namelijk voor alle inwoners van Nederland.

Toetsen van ideeën over het ontwerp

De Kwartiermaker onderzocht in de ontwerpfase hoe er met een Belangenbehartiger niet alleen recht kan worden gedaan aan de belangen van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden, maar ook aan de helpers binnen de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en helpers uit het maatschappelijk middenveld.

De Kwartiermaker heeft Purpose gevraagd om ideeën over het ontwerp te toetsen bij belanghebbenden. Het ontwerp gaat over de taken, bevoegdheden en positionering van de Belangenbehartiger.

Onze onderzoeksaanpak

Voor ons onderzoek hebben we 50 mensen geïnterviewd van ‘binnen’ en ‘buiten’ de overheid die te maken zullen krijgen met de Belangenbehartiger. We spraken onder andere met ervaringsdeskundigen, ondernemers, jongeren, en stakeholders binnen maatschappelijke organisaties, het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. We vroegen hen naar de rol die zij zien voor de Belangenbehartiger.

De Belangenbehartiger als kritische bondgenoot

Uit de gesprekken blijkt dat belanghebbenden een aantal zaken belangrijk vinden voor een Belangenbehartiger, onder andere:

  • De Belangenbehartiger moet vanuit onafhankelijke positie ervoor zorgen dat nieuwe affaires worden voorkomen en ruimte wordt gecreëerd voor herstel van vertrouwen tussen burger en overheid door (minnelijk) casussen op te lossen
  • De Belangenbehartiger kan als ‘tweedelijnsorganisatie’ bemiddelen bij vastgelopen casuïstiek en optrekken als ‘bondgenoot’ van helpers van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en maatschappelijke organisaties bij het ophalen en agenderen van verbetersignalen
  • De Belangenbehartiger moet met één been binnen en één been buiten de overheid staan

Hoe nu verder?

De staatssecretarissen van het ministerie van Financiën hebben hun visie gegeven op onder andere het advies van de Kwartiermaker. Deze visie lees je in de Kamerbrief van 12 juni 2024.

Onze toets van het ontwerp is meegenomen in het advies aan de staatssecretarissen.

De Kwartiermaker kan nu verder met de inrichtingsfase.

Lees hieronder de reactie van de staatssecretarissen op het advies van de kwartiermaker.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Jonathan Fink-Jensen.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.