Onderzoek naar de succes- en faalfactoren van stabilisatie

Purpose is deze maand van start gegaan met een landelijk onderzoek naar de succes- en faalfactoren van het stabilisatietraject van schuldhulpverlening.

 

Gemeenten pakken stabilisatie verschillend aan

Stabilisatie wordt door de NVVK gedefinieerd als het eerste onderdeel van de schuldhulpverlening. In deze fase worden inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht en wordt daarmee een stabiele situatie gecreëerd. Sinds de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in 2012 is ingegaan, zijn Nederlandse gemeenten zelf verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Zij hebben daarin ruime beleidsvrijheid. Er zijn dan ook sterke aanwijzingen dat gemeenten het stabilisatietraject verschillend uitvoeren en dat effectiviteit varieert. Schouders Eronder wil meer inzicht verkrijgen in hoe het stabilisatietraject wordt toegepast bij verschillende gemeenten in Nederland en inzicht krijgen in de succes- en faalfactoren.

 

Purpose voert praktijkonderzoek uit in nauwe samenwerking met gemeenten

Purpose hanteert voor dit project een aanpak die sterk gericht is op de praktijk. Klassieke onderzoeken leveren goede inzichten op, maar daar blijft het te vaak bij. Het soort onderzoek dat Purpose hanteert zorgt ervoor dat de uitkomsten ook echt van het papier af komen. In nauwe samenwerking met gemeenten werken we toe naar praktisch toepasbare interventies, die we direct in de praktijk toetsen. Het onderzoek is verdeeld in twee fasen:

  • Fase 1: onderzoek naar het stabilisatietraject en maken van toekomstvisie
  • Fase 2: cyclisch actieonderzoek waarin gerichte interventies worden getest 

 

In de eerste fase brengen we beleid, werkwijzen, effectiviteit en klant- medewerkersbeleving in beeld. Daarbij onderzoeken we ook de invloed van verschillende externe factoren op het succes van het stabilisatie. Naast deskresearch en interviews, maken we in deze fase gebruik van klantreizen en doen we een benchmarkstudie. Deze onderzoeksfase sluiten we af met het formuleren van een gezamenlijke visie op het ideaalmodel van stabilisatie.

In fase twee implementeren we samen met gemeenten een selectie van de uitkomsten van het geformuleerde ideaalmodel. In opeenvolgende cycli onderzoeken we hoe de onderzoeksuitkomsten in de praktijk het best geïmplementeerd kunnen worden, en verbeteren deze voortdurend.

 

Open voor deelname van meer gemeenten

Purpose voert project ‘Stabilisatie’ uit in opdracht van Schouders Eronder. Op dit moment is er overeenstemming met zes gemeenten die meegaan in het traject: Den Haag, Goeree-Overflakkee, BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), Almere, Rotterdam en Breda. 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Frank van Jeveren.


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case