#Onderzoek

Effectmeting van ‘Ondernemer Centraal’ Gemeente Utrecht

Dame rekent af bij de kapper

Effectmeting

In het kort

De gemeente Utrecht helpt ondernemers die in zwaar weer zitten of willen groeien via Ondernemer Centraal. Ze heeft Purpose gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de effecten van de dienstverlening op de ondernemers, de gemeente zelf en de bredere maatschappij.

Gemeente Utrecht 'Effectmeting Ondernemer Centraal' 2023

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Looptijd

Juni t/m november 2023

Samenwerking

Miles Research

Rol Purpose

Onderzoeker

Purposeteam

Sander en Pien

Utrecht steekt helpende hand uit

Veel ondernemers zijn de afgelopen periode in zwaar weer gekomen door een opeenstapeling van vele crises (o.a. covid-crisis, energiecrisis en hoge inflatie). Om ondernemers te helpen heeft de gemeente Utrecht ‘Ondernemer Centraal’ opgezet met als doel het stimuleren van een gezond economisch ondernemersklimaat en het versterken van de inkomens- en bestaanszekerheid.

In 2,5 jaar tijd heeft Ondernemer Centraal meer dan 4.500 ondernemers bereikt en 2.500 ‘toekomstgesprekken’ gevoerd.

Gemeente Utrecht heeft Purpose gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de effecten en opbrengsten van Ondernemer Centraal aan ondernemers, de gemeente Utrecht en de bredere maatschappij.

Wat maakt het project uniek?

In het algemeen is er vaak weinig hulp beschikbaar voor ondernemers. In dit onderzoek hebben we aangetoond dat ook voor ondernemers goede dienstverlening te organiseren is en dat dit zelfs een positieve SROI kan opleveren.

Meetbare en merkbare effectmeting

Samen met Miles Research hebben we een vragenlijst uitgezet onder ondernemers met de vraag wat ze van de dienstverlening vonden. Ook hebben we hun situatie vóór en ná de dienstverlening uitgevraagd, zoals hun financiële situatie en gezondheid. In totaal hebben 89 ondernemers de vragenlijst ingevuld.

Daarnaast hebben we 8 diepte-interviews met ondernemers gevoerd om de uitkomsten te duiden en om dieper in te gaan op wat volgens hen goed gaat en wat beter kan.

De gevonden effecten zijn vervolgens doorgerekend in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

Positief effect op ondernemer én maatschappij

Uit het onderzoek blijkt dat de dienstverlening een duidelijk positief effect heeft op de geholpen ondernemers met een SROI van 1,5 – 2,3 voor de gemeente Utrecht.

Een aantal van de belangrijke resultaten:

    • 25% van de ondernemers geeft aan zonder ondersteuning van Ondernemer Centraal beroep te hadden moeten doen op inkomens-ondersteuning
    • 77% geeft aan meer omzet te hebben gedraaid en 30% heeft nieuwe medewerkers aangenomen. 38% van de ondernemers geeft aan dat Ondernemer Centraal een sterke invloed hier op had
    • Het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft in de gemeente is gestegen van 27% naar 45%

Verbeterpotentieel

Ondernemers waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 6,3. De waardering in 2023 is hoger dan in 2022 (6,8 t.o.v. 6,1). Deze hogere waardering komt door procesverbeteringen die al in gang zijn gezet en hier ligt nog ruimte voor verbetering:

  • Zorg voor meer bekendheid en duidelijkere informatie wie bij Ondernemer Centraal terecht kan
  • Zorg voor een betere intake waarbij uitgebreid de tijd wordt genomen voor het in kaart brengen van de hulpvraag, biedt mogelijkheid om de intake fysiek te voeren
  • Zorg voor betere Management Informatie en een monitoringssysteem om processen met partners beter inzichtelijk te krijgen en te optimaliseren

Wist je dat...

Van de ondervraagde ondernemers 50% op of onder bijstandsniveau leefde?

En dat 28% aangaf dat ze niet voldoende konden rondkomen?

Hoe nu verder?

Purpose heeft in een opvolgend traject een advies uitgebracht over de bestendiging en mogelijke opschaling van Ondernemer Centraal. Lees hier meer over dit advies.

Mede op basis van beide onderzoeken heeft de gemeente Utrecht de focus de komende periode gelegd op het verder verhogen van de kwaliteit en efficiëntie. Bijkomend doel hierbij is om dienstverlening te kunnen bieden aan een groter aantal ondernemers tegen lagere kosten. Utrecht onderzoekt hiervoor de mogelijkheden voor het bouwen van een IT-applicatie die hier in kan ondersteunen.

Daarnaast onderzoekt Utrecht de mogelijkheden voor het verkrijgen van externe financiering om de dienstverlening van Ondernemer Centraal verder te bestendigen, te borgen en mogelijke opschaling mogelijk te maken. Zie ook de raadsbrief van 16 februari.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sander Spinder.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.